Územní řízení, stavební povolení a kolaudace stavby

Územní, stavební a kolaudační řízení pro výstavbu rodinného domku upravuje zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a další předpisy související.

Pokud pro danou lokalitu v níž chcete výstavbu rodinného domku realizovat není schválen územní plán, bude většinou příslušný stavební úřad rozhodovat o umístění stavby v územním řízení. Potřebné podklady pro podání žádosti o vydání územního rozhodnutí na výstavbu rodinné-ho domku Vám sdělí příslušný stavební úřad. Návrh na vydání rozhodnutí o umístění stavby obsahuje údaje o navrhovateli, stavbě rodinného domku včetně stručného popisu s uvedením jeho kapacity. Dále jsou uvedeny údaje o místě stavby, tj. parcelní číslo, katastrální území a druh pozemku. Dále je nutno uvést údaje o vlastnických a užívacích právech pozemku a doložit je aktuálním výpisem z listu vlastnictví. Návrh dále obsahuje seznam a adresy účastníků řízení, tj. vlastníků a uživatelů sousedních parcel. K návrhu se přikládá situace stavby - zákres do katastrální mapy s okótováním odstupů od sousedních parcel a studie vlastního rodinného domku - půdorysy, řez a pohledy včetně průvodní zprávy, zpracovaná oprávněnou osobou (autorizovanou osobou). Pro tento účel Vám nabízíme zpracování dokumentace, v souladu s výše uvedenými požadavky. Pokud pozemek určený pro výstavbu rodinného domku byl dosud veden jako orná půda, zahrada a podobně, je nutné k návrhu o vydání rozhodnutí o umístění stavby doložit předběžný souhlas s vynětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu který vydá příslušny úřad zemědělského půdního fondu (obvykle referát životního prostředí).

Dále se k návrhu přikládají vyjádření správců jednotlivých inženýrských sítí a stanovisko příslušné obce k záměru výstavby. Rovněž potřebné podklady pro vydání stavebního povolení zjistíme na příslušném stavebním úřadě. Žádost o stavební povolení pro stavbu rodinného domku rovněž obsahuje údaje o žadateli, popis stavby, údaje o místu stavby včetně přípojek a plochy pro zařízení staveniště. Obdobně jako u územního řízení se dokládá vlastnické či jiné právo ke stavebnímu pozemku, seznam vlastníků sousedních nemovitostí, identifikační údaje projektanta stavby s fotokopií autorizace. Dále se uvádí způsob provedení stavby, tj. dodavatelsky - s uvedením adresy a údajů o dodavateli stavby, nebo svépomocí - s uvedením jména, bydliště a oprávnění osoby, která bude zajišťovat odborné vedení stavby. V žádosti se dále uvádí předpokládané náklady stavby a předpokládaný termín zahájení a dokončení stavby.

K žádosti o vydání stavebního povolení pro stavbu rodinného domku se přiloží
 • Výpis z katastru nemovitostí, doklad o vlastnictví pozemku-nemovitosti.
 • Projektová dokumentace ve 2 vyhotoveních: není-li stavebním úřadem obecní úřad v místě, předkládá se ve 3 vyhotoveních.
 • Prohlášení kvalifikované osoby, že bude vykonávat odborné vedení stavby - včetně kopie autorizace. – v případě stavby svépomocí. U staveb dodavatelsky zajišťuje dodavatelská firma.
 • Rozhodnutí o odnětí ze zemědělského půdního fondu.
 • Vyjádření obecního úřadu.
 • Vyjádření správců inženýrských sítí.
 • Výsledky měření radonu.
 • Vyjádření CHKO apod.
Projektová dokumentace pro stavební povolení nebo pro ohlášení obsahuje zejména
 • souhrnnou zprávu
 • zprávu požárního zabezpečení
 • situační výkres stavby s návazností na okolí, včetně napojení stavby na inženýrské sítě a komunikaci
 • stavební výkresy (základy, půdorysy, řezy a pohledy)
 • vytápění (výpočet spotřeby tepla, zdroj tepla a TUV, umístění otopných těles)
 • zdravotechnika (vodovod, kanalizace, příp. rozvod plynu, vzduchotechniky)
 • elektroinstalace (výpočet požadovaného příkonu, přípojka, elektroměrový rozvaděč, domovní rozváděč, hromosvod, umístění a specifikace elektrospotřebičů)

Pro zjednodušení řízení může stavebník doložit vyjádření vlastníků sousedních nemovitostí s uvedením jejich trvalého bydliště a PSČ. Pro vlastní realizaci stavby je nutné projekt pro stavební povolení dopracovat o realizační dokumentaci s přesným označením jednotlivých materiálů a prvků stavby a technických detailů navržených konstrukcí - kompletní prováděcí projekt. Po dokončení výstavby rodinného domku stavebník objedná zaměření skutečného pro- vedení stavby u odborné geodetické firmy a podá žádost o kolaudaci stavby. K žádosti se dokládají revizní zprávy o provedených elektroinstalacích, bleskosvodu, protokoly o provedení nepropustnosti kanalizací, případně jímky na splašky, protokol o tlakové zkoušce vodoinstalací a systému ÚT, revizní zprávu plynovodních instalací a další doklady požadované příslušným stavebním úřadem. Pokud během výstavby došlo k drobným změnám stavby oproti projektu, zakreslí se do projektové dokumentace skutečné provedení. Dále se dokládá prohlášení odborného vedení stavby, že stavba je provedena v souladu s schválenou projektovou dokumentací.