Nabídka služeb

 • U rekonstrukcí provádíme nejprve posouzení stávajícího stavu objektu, které je podkladem pro rozvahu o využití objektu, rozsahu stavebních prací a objemu investic.
 • Pro vydání územního souhlasu (nově od 1. ledna 2007 podle zákona č. 183/2006 Sb.) nebo územního rozhodnutí vypracujeme příslušnou dokumentaci a obstaráme potřebné doklady.
 • Pro ohlášení (nově od 1. ledna 2007 podle zákona č. 183/2006 Sb.) nebo pro získání stavebního povolení zhotovíme kompletní projektovou dokumentaci v rozsahu, požadovaném stavebním úřadem, a obstaráme potřebné doklady.
 • Zastupování stavebníka v průběhu procesu ohlášení, územního řízení a stavebního řízení. Na základě zplnomocnění zastupujeme stavebníka při všech jednáních až do vydání územního souhlasu, územního rozhodnutí, souhlasu se stavbou nebo stavebního povolení.
 • Pro provádění stavby nabízíme detailní rozpracování projektové dokumentace jako podklad pro stavební firmu nebo svépomocnou výstavbu. Rozsah těchto prací se určuje podle požadavků zákazníka, případně podle požadavků zvoleného dodavatele stavby.
 • Připravíme výkaz výměr a rozpočet budoucí stavby. Výkaz výměr je rozepsání objemů materiálů a prací budoucí stavby do jednotlivých položek. Vytváří se na základu prováděcího projektu a následně lze z něho připravit rozpočet stavby. Pokud má stavebník výkaz výměr připraven před tím, než osloví potencionální dodavatele stavby (stavební firmy), má stavebník při vybírání dodavatele lepší kontrolu při porovnávání cenových nabídek a pevnější pozici při sjednávání ceny a uzavírání smlouvy s vybraným dodavatelem. Tuto pevnější pozici pak může uplatňovat vůči dodavateli i v průběhu vlastní stavby.
 • Pomůžeme při výběru stavební firmy a subdodavatelů. Provedeme analýzu nabídek stavebních firem a připravíme podklady pro další jednání o smlouvě o dílo s vybranou stavební firmou.
 • Provádíme autorský dozor, případně technický dozor investora na námi projektovaných stavbách a spolupracujeme se stavebníkem při kolaudaci stavby.
 • Projekty jsou vytvářeny pomocí 3dprků na principu virtuální budovy. Investor tak má jedinečnou možnost procházet touto virtuální budovou a realisticky spatřit budoucí stavbu.
 • Jsme schopni jakéhokoliv návrhu budovy či interiéru pomocí principu virtuální budovy a vytvářet tak vizualizace budoucího objektu či interiéru.
 • Vytváříme fotorealistické vizualizace interiéru i extriéru

Poslední projekty